P1010024

Wanfg_Chu_Thimphu

Paddling the Wang Chu, Bhutan.